การขายฝาก คืออะไร?

            การขายฝาก คือ นิติกรรมซื้อมาขายกลับที่ดิน ตามระยะเวลาที่กฎหมายกำหนดขั้นต่ำ 1 ปี และไม่เกิน 10 ปี เพื่อคุ้มครองเจ้าของที่ดิน ไม่ต้องขายที่ดินของตนเอง เมื่อจำเป็นต้องใช้เงินก้อนใหญ่เป็นการด่วน

           การขายฝาก มีกฎหมายคุ้มครองเป็นการเฉพาะ คือ พ.ร.บ. คุ้มครองประชาชนในการทำสัญญาขายฝากที่ดินเพื่อเกษตรกรรมหรือที่อยู่อาศัย พ.ศ.2562 เพื่อวางหลักเกณฑ์ที่เป็นธรรมและเสมอภาคระหว่างผู้รับซื้อฝากกับเจ้าของกรรมสิทธิ์ที่ดินผู้ขายฝาก

           การขายฝาก จึงเป็นนิติกรรมที่เป็นธรรมและเกิดประโยชน์อย่างยิ่งต่อเจ้าของที่ดิน เพื่อให้เจ้าของที่ดินมีเงินทุนก้อนใหญ่โดยไม่ต้องขายที่ดิน

9 ข้อดี การขายฝากผ่าน “ซีพี มันนี่” 

1.บริษัทมั่นคงมีที่ตั้งชัดเจน 

2.ดอกเบี้ยถูกเพียง 15% ต่อปี

3.ถูกกฎหมาย ทำสัญญาขายฝากที่สำนักงานที่ดินทุกราย

4.รวดเร็ว ทันใจ อนุมัติวงเงินภายใน 10 นาที

5.ได้วงเงินสูง 70-100% ของราคาประเมิน

6.ไถ่ถอนคืนได้ก่อนกำหนดตลอดเวลา และได้รับโฉนดคืนในวันที่ไถ่ถอน

7.ไม่จำกัดอายุ ไม่ต้องมีผู้ค้ำประกัน ไม่จำกัดอาชีพ

8.เก็บรักษาข้อมูลลูกค้าไว้เป็นความลับ

9.ชำระได้ระยะยาว สามารถต่อสัญญาได้ถึง 10 ปี

 ลักษณะที่ดินที่รับขายฝาก

1. เป็นโฉนดที่ดิน (นส.4จ.) หรือ หนังสือรับรอง (นส.3 ก.)

2. เป็นบ้านพร้อมที่ดิน หรือเป็นที่ดินเปล่า ที่นาหรือที่ดินเกษตรกรรม เป็นโฉนดที่ดินในจังหวัดที่เราเปิดให้บริการ

3. มีทางออกสู่ทางสาธารณะ กรณีไม่มีทางออกสู่ทางสาธารณะให้โทรหารือที่ 099-8789336

4. ต้อง ไม่ใช่ ที่รกร้าง-เป็นบ่อ ที่ดินที่ไม่มีทางเข้า-ออก (ที่ตาบอด) ที่ดินที่มีการจดภาระจำยอม รวมทั้งกรณีมีข้อจำกัดการใช้ประโยชน์ในที่ดิน เช่น บ่อน้ำ บริเวณที่มีสายไฟฟ้าแรงสูงพาดผ่าน บริเวณที่มีการบุกรุก เป็นต้น

ค่าใช้จ่ายและค่าธรรมเนียมการขายฝาก

1.บริษัทคิดผลประโยชน์ตอบแทนจากผู้ขายฝากตามที่กฎหมายกำหนดไม่เกินร้อยละ 15 ต่อปี ของวงเงินขายฝาก

2.ผู้ขายฝาก เป็นฝ่ายรับผิดชอบ จ่ายค่าภาษี และค่าธรรมเนียมอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการขายฝาก การต่ออายุสัญญาขายฝาก การไถ่ถอนการขายฝาก

3.บริษัทอาจอนุญาตให้มีการต่ออายุสัญญาขายฝากได้ครั้งละ 1 ปี แต่ไม่เกิน 10 ปี

4.ผู้ขายฝาก เป็นฝ่ายรับผิดชอบ จ่ายค่าธรรมเนียมตรวจสอบ และประเมินราคาทรัพย์สินที่ขายฝาก และค่าใช้จ่ายอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบประเมินทรัพย์สิน ในอัตราร้อยละ 2 ของราคาประเมินทรัพย์สินของกรมที่ดิน (ศูนย์บริหารจัดการราคาประเมินทรัพย์สินแห่งชาติ) แต่ยอดเงินไม่เกินร้อยละ 3 ของวงเงินขายฝาก โดยจ่ายในการประเมินราคาทรัพย์สินครั้งแรก และ การประเมินราคาครั้งต่อไป เพื่อการต่อสัญญาขายฝาก

ขั้นตอนการดำเนินการ

A  การสอบถามและตรวจสอบคุณสมบัติ มี 4 วิธี คือ

     1.โทรศัพท์ที่หมายเลข 099-8789336

     2. ส่งสำเนาโฉนดพร้อมเบอร์โทรมาที่ Line ID : 0998789336

     3. ลงทะเบียนออนไลน์ในเว็บไซต์นี้

     4. นำสำเนาโฉนดที่ดินไปยื่นที่สำนักงานสาขา

B  การสมัครขอสินเชื่อ

     ดาวน์โหลดใบคำขอสินเชื่อ จัดเตรียมเอกสารที่เกี่ยวข้องให้ครบถ้วน ส่งตรงมาที่สำนักงานใหญ่ หรือ นำเฉพาะสำเนาโฉนดที่ดิน บัตรประชาชน ทะเบียนบ้าน ไปยื่น ณ สำนักงานสาขา

C  การพิจารณาอนุมัติ

     จะพิจารณาอนุมัติจากราคาประเมินที่ดิน คุณสมบัติของผู้ขายฝาก ถ้าเอกสารครบใช้เวลาไม่เกิน 1 วัน

D  ยืนยันการขายฝาก

     ท่านที่ได้รับแจ้งการอนุมัติ ต้องชำระเงินขั้นต่ำ 500 บาท เพื่อยืนยันการขายฝาก โดยการโอนเงินเข้าบัญชีของ “บริษัท สมาร์ทมันนี่ไทย จำกัด”

E  การลงนามในสัญญา และการรับเงิน

     จะนัดหมายไปจดทะเบียนขายฝาก ณ สำนักงานที่ดิน ภายใน 3 วัน นับตั้งแต่แจ้งการอนุมัติ และรับเงินทั้งหมดเมื่อทำสัญญาเสร็จสิ้น

เอกสารในการยื่นคำขอขายฝากที่ดิน

1. รูปถ่ายบัตรประชาชนตัวจริง (หน้า-หลัง)

2. รูปถ่ายทะเบียนบ้าน

3. รูปถ่ายโฉนดด้านหน้า-หลัง

4. รูปถ่ายที่ดินมุมต่างๆ ตามที่เหมาะสม

5. เอกสารการสมรส

ค่าธรรมเนียมขายฝากเท่าไร?

♦ กรณีบุคคลธรรมดา

          ค่าคำขอ แปลงละ 5 บาท

          ค่าพยาน 20 บาท

          ค่าธรรมเนียมการโอน 2% คิดจากราคาประเมินจากสำนักงานที่ดิน หรือ ราคาขายฝาก

          ♦ ค่าอากรแสตมป์ 0.5% คิดจากราคาซื้อ-ขายฝาก แต่ถ้าราคาซื้อ-ขายฝากต่ำกว่าราคาประเมิน ให้ใช้ราคาประเมินราชการ โดยทุก 200 บาท หรือ เศษของ 200 บาท เสียค่าอากรแสตมป์ 1 บาท

          ♦ ภาษีธุรกิจเฉพาะ 3.3% จากราคาประเมินที่ดิน หรือ ราคาขายฝาก ขึ้นอยู่ว่าราคาใดสูงกว่า (เฉพาะการขายฝากที่อยู่ในหลักเกณฑ์)

          ♦ ค่าภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย คิดตามเกณฑ์ของกรมสรรพากร

♦ กรณีนิติบุคคล

          ค่าคำขอ แปลงละ 5 บาท

          ค่าพยาน 20 บาท

          ค่าธรรมเนียมการโอน 2% คิดจากราคาประเมินจากสำนักงานที่ดิน หรือ ราคาขายฝาก

          ♦ ค่าอากรแสตมป์ 0.5% คิดจากราคาซื้อ-ขายฝาก แต่ถ้าราคาซื้อ-ขายฝากต่ำกว่าราคาประเมิน ให้ใช้ราคาประเมินราชการ โดยทุก 200 บาท หรือ เศษของ 200 บาท เสียค่าอากรแสตมป์ 1 บาท

          ♦ ภาษีธุรกิจเฉพาะ 3.3% จากราคาประเมินที่ดิน หรือ ราคาขายฝาก ขึ้นอยู่ว่าราคาใดสูงกว่า (เฉพาะการขายฝากที่อยู่ในหลักเกณฑ์)

          ♦ ค่าภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย 1% ของราคาซื้อ-ขาย หรือ ราคาประเมินราชการ (อย่างใดอย่างหนึ่งที่มูลค่าสูงกว่า)

ค่าไถ่ถอนขายฝาก

          ♦ ค่าคำขอ แปลงละ 5 บาท

          ค่าพยาน 20 บาท

          ค่าธรรมเนียมการทำนิติกรรม 2% ของราคาประเมินจากสำนักงานที่ดิน หรือ ราคาขายฝาก

          ♦ ค่าอากรแสตมป์ 0.5% คิดจากราคาประเมิน หรือ ราคาไถ่ถอน

          ♦ ค่าภาษีธุรกิจเฉพาะ 

          ♦ ผู้ขายฝาก หรือ ผู้รับซื้อฝากบุคคล ได้รับการยกเว้นไม่ต้องเสียค่าภาษีธุรกิจเฉพาะ

          นิติบุคคล ต้องเสียค่าภาษีธุรกิจเฉพาะ

          ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย คิดจากราคาประเมินที่ดิน และ ระยะเวลาการไถ่ถอน นับจากวันที่จดทะเบียนขายฝากจนถึงวันไถ่ถอน

ค่าธรรมเนียมการต่อสัญญาขายฝากที่ดิน

กรณีผู้ซื้อฝากยินยอมให้มีการต่อสัญญาขายฝากให้ปฏิบัติ ดังนี้

1. ยื่นคำขอจดทะเบียนขยายระยะเวลาไถ่การขายฝาก หรือต่อสัญญาขายฝากภายในระยะเวลาที่กำหนดในการขายฝาก โดยผู้ขายฝากและผู้รับซื้อฝากต้องนำหนังสือแสดงสิทธิในที่ดิน สัญญาขายฝาก ทะเบียนบ้านและบัตรประชาชนของทั้งสองฝ่าย ไปทำธุรกรรมต่อหน้าเจ้าหน้าที่ ณ สำนักงานที่ดิน

2. หากไปยื่นคำขอจดทะเบียนขยายสัญญาขายฝาก แต่พ้นกำหนดระยะเวลาในการไถ่ถอนขายฝากแล้ว ผู้ขายฝากจะต้องมีหนังสือข้อตกลงขยายสัญญาขายฝาก ที่ลงลายมือชื่อผู้รับซื้อฝากที่ได้ทำขึ้นก่อนสิ้นสุดเวลาไถ่ถอนการขายฝากไปแสดงต่อเจ้าหน้าที่ด้วย

3. ค่าธรรมเนียมการต่อสัญญาขายฝาก แปลงละ 50 บาท

  • สำนักงานใหญ่ : 📞 0998789336
  • สาขาชุมพร : 📞0928490797
  • สาขาสุราษฎร์ธานี : 📞0936568992
  • สาขาเมืองประจวบฯ : 📞0907881398

บริษัท ซีพี มันนี่ จำกัด : 2/21 ถนนทวีสินค้า ในปั้ม ปตท.ทองมี ใกล้สถานีรถไฟชุมพร อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร 86000